poniedziałek, 10 grudnia 2007

Co to jest nieruchomość

Zanim zacznę omawiać rynek nieruchomości czuję się zobowiązany, by sprecyzować definicję nieruchomości. Jest to istotne, jako że pod pojęciem nieruchomości rozumieć można różne rzeczy. Czym jest nieruchomość?

Definicja nieruchomości
Z pierwszą definicją nieruchomości mamy do czynienia w Kodeksie cywilnym. Art. 46 Kc stanowi, że nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunt), wraz z budynkami trwale z gruntem związanymi. Kodeks cywilny określa dalej, że nieruchomością są także części budynków, jeśli na podstawie przepisów szczególnych, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Pod pojęciem części budynku rozumieć należy lokale i w tym zakresie szczegółowe wytyczne zawiera ustawa o własności lokali. Art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowi, że odrębną nieruchomość mogą stanowić samodzielne lokale mieszkalne, a także lokal o innym przeznaczeniu. Podkreślić tutaj trzeba, że nie każdy lokal może być samodzielnym lokalem mieszkalnym.
Samodzielnym lokalem mieszkalnym może być wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Analogicznie uwarunkowania te stosuje się do lokali innych niż mieszkaniowe.

Podkreślić tutaj trzeba, że istnieją sytuację, kiedy nieruchomością będzie sam budynek. Sytuacja tak zachodzi w przypadku gdy stanowi on przedmiot odrębnej własności. Dzieje się tak np. w sytuacji ustanowieniu na nieruchomości prawa użytkowania wieczystego. W przypadku takim grunt i budynek stanowią właśnie odrębny przedmiot własności.